موسسه حقوقی اوستا وظایف مشاور حقوقی یا وکیل چک، از چه قرار است؟

وظایف مشاور حقوقی یا وکیل چک، از چه قرار است؟