موسسه حقوقی اوستا با چه شرایطی ارائه سفته ضمانت حسن انجام کار بلامانع می باشد؟

با چه شرایطی ارائه سفته ضمانت حسن انجام کار بلامانع می باشد؟