حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

سند

کاربر:

1399/07/20
سند مقدم الصدور وموخر الصدور چیست؟ اولین سند را مقدم آخرین سند یا دومین سند را موخر الصدور مینامند

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ

مشاوره تلفنی با وکیل
مشاوره تلفنی با وکیل
021-45403