حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  تابعیت

  کاربر:

  1399/03/10
  قراردادهای بین المللی بین دو کشور تابع کدام طرف است ؟

  پاسخ ها

  مشاور

  15:47 - 1399/03/10
  قراردادهای هایی ک در عرصه بین المللی بین دو کشور مختلف منعقد می شود دارای قوانین بین المللی هستند یعنی قراردادی که تنظیم میشود براساس رویه و عرف بین المللی است و براساس توافق طرفینی که مخالف قوانین آمره نباشد توافق می کنند .

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403