حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  تابعیت

  کاربر:

  1399/03/10
  چگونه قراردادهای بین المللی انجام می شود ؟

  پاسخ ها

  مشاور

  15:43 - 1399/03/10
  قراردادهای بین المللی به طوری است که طرفین تابع دو کشور متفاوت و یا شخصیت حقوقی تابع کشور های متفاوت هستند که طرفین براساس یک پیش توافق پیش نویس به توافق میرسند و براساس مفاد آن قرارداد اصلی را تنظیم می کنند .

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403