جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
خلع ید
209

خلع ید

خلع يد بر معناي لغوي داراي مفهوم قانوني است. خلغ يد يک معناي حقوقي در مورد اموال غير منقول است و به دعوايي گفته ميشود که در آن مالک عليه متصرف غير قانوني مال خود اقامه ميکند.

حقوقی1398/09/02