جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
قرارداد کارگر و کارفرما
190

قرارداد کارگر و کارفرما

حقوق کار شاخه ای از حقوق عمومی است که به مطالعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط کار می پردازد.قرارداد کار فی ما بین کارگر و کارفرما و مبنای اصلی روابط کار است که برای  طرفین یعنی کارگر و کارفرما نسبت به هم دارای حقوقی هستند.

حقوقی1398/08/25