جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
موجر و مستاجر
212

موجر و مستاجر

عقد اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف منافع عین مال خود را در برابر اخذ اجرت با دیگری معامله میکند برای مدت تعیین شده که به مالک منافع موجر و به کسی که متقاضی منافغ مستاجر می نامند و موضوع مورد اجاره را عین مستاجره و عوض مالی که مستاجر پرداخت میکند اجاره بها می گویند.

حقوقی1398/08/25