جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
 دعاوی ثبت شرکت و علائم تجاری
183

دعاوی ثبت شرکت و علائم تجاری

دعاوی مربوط به ثبت شرکت و علائم تجاری دعاوی مهم هستند زیرا هویت یک شخص حقوقی که در قالب شرکت است که با ثبت آن شخص حقوقی دارای حق و تکالیف می باشند که برای آنها شخصیتی مستقل از شخصیت افراد تشکیل دهنده آنها در نظرگرفته است.

حقوقی1398/08/25