جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488
تعهدات و قراردادها
117

تعهدات و قراردادها

هر قراردادی دارای تعهداتی بین طرفین است که هردو ملزم به انجام تعهد هستند و قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند که طبق ماده220 مدنی آثاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بردارد

حقوقی1398/08/25
دعاوی اداری
140

دعاوی اداری

به موجب اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات دادخواهی ها و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها که زیر نظر قوه قضائیه تاسیس شده است

حقوقی1398/08/25