جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
زنا
224

زنا

زنا به جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است.

کیفری1398/09/03