جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
نکاح
182

نکاح

عقد نکاح عبارت است از توافق یک زن و مرد جهت ایجاد زندگی مشترک که این  عقد نکاح دارای آثاری است مثل نفقه-تمکین-مهریه

خانواده1398/09/03