جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
وصیت
183

وصیت

وصیت نامه سندی است قانونی که موصی تا ثلث اموال و دارایی های خود را میتواند وصیت کند.

خانواده1398/09/03