جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
نفقه
188

نفقه

نفقه به نیازهای متعارف زوجه و فرزندان و در صورت دارا بودن پدرو مادر فرد(زوج) گفته میشود

خانواده1398/09/02