جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
عدم تمکین
219

عدم تمکین

تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی ونشوز مقابل آن است که بر دو نوع می باشد تمکین نوع عام و تمکین نوع خاص.

خانواده1398/09/02